Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. (ESN Slovensko) je nezisková študentská organizácia. Naším hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“. Každý rok prichádza na Slovensko približne 2 000 zahraničných študentov. O týchto študentov sa stará 10 sekcií na celom Slovensku, od Bratislavy až po Košice. ESN Slovensko sa snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie zážitky svojho života práve na Erasme. Organizujeme výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity, párty, súťaže, stretnutia a ďalšie. ESN Slovensko úzko spolupracuje nielen so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ale aj s jednotlivými univerzitami na Slovensku a zastrešuje sekcie na nasledujúcich univerzitách:

 • Univerzita Komenského v Bratislave – ESN Comenius University

 • Ekonomická univerzita v Bratislave – ESN EU

 • Slovenská Technická univerzita v Bratislave – ESN STUBA

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – ESN UKF

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – ESN SUA

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská Univerzita v Trnave – ESN Trnava

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – ESN UMB BB

 • Žilinská univerzita – ESN UNIZA

 • Prešovská univerzita – ESN Prešov

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – ESN Košice

 

#THISisESN

Erasmus Student Network (ESN) je najväčšia študentská organizácia v Európe. Vznikla 16. októbra 1989. Oficiálne bola zaregistrovaná v roku 1990 za účelom podpory študentských mobilít.

Sme prítomní na viac ako 1 000 vysokoškolských inštitúciách v 40 krajinách. Neustále sa vyvíjame a rozrastáme. Približne 15 000 aktívnych členov sú v jednotlivých sekciách podporovaní tzv. buddies, a spoločne sa starajú o zahraničných študentov. V ESN teda celkovo pôsobí takmer 40 000 mladých dobrovoľníkov, ktorí ročne pomáhajú viac ako 220 000 zahraničným študentom.  

 • pomáhame 200 000 študentom ročne
 • 15 000 aktívnych členov
 • na dobrovoľníckej báze
 • priemerný ročný nárast členov približne 12% od roku 2005.

ESN funguje na troch leveloch: lokálny, národný a medzinárodný.

ESN sa snaží vytvoriť mobilnejšie a flexibilnejšie prostredie pre vzdelávanie, a to podporou a rozvíjaním študentských výmenných pobytov na rôznych úrovniach a poskytovaním medzikultúrnych skúseností aj tým študentom, ktorí nemajú možnosť odísť na pobyt v zahraničí ("internacionalizácia doma").

Ciele & Princípy

V skratke, ESN:

 • pracuje v záujme medzinárodných študentov,
 • pracuje na zlepšení integrácie medzinárodných študentov,
 • reprezentuje potreby a práva medzinárodných študentov na lokálnej, národnéj a medzinárodnej úrovni,
 • poskytuje relevantné informácie o možnostiach mobilít,
 • motivuje študentov, aby išli študovať do zahraničia,
 • pracuje na reintegrácii študentov, ktorí sa vracajú z mobility,
 • prispieva k zlepšeniu prístupu mobilít pre študentov,
 • stará sa o svojich členov,
 • zdôrazňuje dobrovoľníctvo a aktivitu.