Aktuálne zloženie národného levelu 2018-2019: 

 

President: -- neobsadené -- (president@esn.sk)

Vice-President: Annamária Košútová (vice-president@esn.sk)

National Representative: Martina Turčinová (nr@esn.sk, slovakia@esn.org)

Communication Manager: Miriama Butková (communication@esn.sk)

Partnership Manager: Matej Bednár (partners@esn.sk)

Treasurer: David Batuna  (treasurer@esn.sk)

 

Social Inclusion Coordinator: Eva Vargová (socialinclusion@esn.sk)

Mov'in Europe Coordinator: Katarína Petrusová (movineurope@esn.sk)

Trip Coordinator: Zuzana Kovačičová (trip@esn.sk)

 

Vice-National Representative: Stanislava Vojteková (vice-nr@esn.sk)

Webmaster: Maroš Čavojský  (it@esn.sk )

Education Officer: Kristína Candráková (eo@esn.sk)

 

 

 Národný kontrolór: Ján Sivičekacc@esn.sk

Národný kontrolór:  Simona Radecká: acc@esn.sk

Národný kontrolór:  Martin Schön: acc@esn.sk

 

National Board ESN SK

National Board je tvorený šiestimi členmi – President, Vice-President, National Representative, Communication Manager, Partnership Manager, a Treasurer.

President zastupuje ESN Slovensko navonok a koná v mene ESN Slovensko. Je zodpovedný za organizačné zaistenie chodu ESN Slovensko. 

Vice-President distribuuje členom poznatky a skúsenosti z národného prostredia do lokálnych sekcií, aktívne komunikuje s členmi a snaží sa predostrieť problémy a návrhy členov National Board-u, pričom vždy zastupuje záujmy členov. 

National Representative vystupuje v mene ESN Slovensko na medzinárodnej úrovni, v rámci medzinárodných orgánov Erasmus Student Network AISBL. Pravidelne informuje členov ESN Slovensko o situácii na medzinárodnej úrovni. 

Communication Manager ESN SK je zodpovedný za neustálu propagáciu a prezentovanie ESN Slovensko voči tretím stranám. Vypracúva a realizuje marketingovú stratégiu, koordinuje prezentáciu členov ESN Slovensko voči tretím stranám na národnej aj medzinárodnej úrovni, zabezpečuje propagačné materiály, ktoré prezentujú ESN SK ako aj samotných členov. 

Partnership Manager sa zaoberá získavaním finančných zdrojov a prostriedkov na činnosť združenia. Zastupuje ESN Slovensko voči tretím stranám, predovšetkým sponzorom a možným partnerom. Udržiava databázu partnerov, aktívne vyhľadáva a získava partnerské subjekty a stará sa o dlhodobé udržiavanie vzťahov s nimi. Vyjednáva podmienky a pripravuje partnerské zmluvy pre ESN Slovensko. Koordinuje členov venujúcich sa získavaniu partnerov pre ESN Slovensko prostredníctvom „Partnership Team“.

Treasurer zodpovedá za správne vedenie účtovníctva ESN Slovensko v súlade s platným právnym poriadkom SR, vypracováva a predkladá návrh rozpočtu, dohliada na dodržovanie schváleného rozpočtu a vedie účtovné doklady. 

Národný kontrolór 

Národný kontrolór kontroluje dodržiavania stanov a vnútorných predpisov, pričom za týmto účelom je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia ESN Slovensko, kontrolovať, či účtovné záznamy sú v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so stanovami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Preveruje výročnú správu o činnosti ESN SK a svoje vyjadrenia k nej predkladá National Platform. Informuje National Platform o zistených nedostatkoch a predkladá návrhy na ich odstránenie. 

Koordinátori ESN Slovensko 

Vice-NR spolupracuje s NR-om a v prípade potreby ho zastupuje. Pre potreby zastupovania prechádzajú na Vice-NR-a všetky práva a povinnosti NR-a. 

Webmaster technicky zaisťuje chod webových stránok ESN SK, mailing listy ESN SK ako aj ďalšie informačné a komunikačné platformy ESN SK. 

Education Officer zodpovedá za koordináciu medzinárodných výskumných projektov ESN AISBL v rámci ESN SK, vytvára a udržiava dlhodobé a kvalitné vzťahy s inštitúciami zodpovednými za politiku vzdelávania a spolupracuje s vnútroštátnými orgánmi a organizáciami zapojenými do programu Erasmus+. 

Koordinátori medzinárodných ESN Projektov:

SocialErasmus Coordinator riadi a zabezpečuje chod projektu SocialErasmus a všetky jeho aktivity na úrovni ESN Slovensko. 

ExchangeAbility Coordinator riadi a zabezpečuje chod projektu ExchangeAbility a všetky jeho aktivity na úrovni ESN Slovensko. 

Mov´inEurope Coordinator riadi a zabezpečuje chod projektu Mov´inEurope a všetky jeho aktivity na úrovni ESN Slovensko. 

ResponsibleParty Coordinator riadi a zabezpečuje chod projektu ResponsibleParty a všetky jeho aktivity na úrovni ESN Slovensko. 

V prípade potreby môže byť vymenovaný koordinátor pre špecifický medzinárodný alebo národný projekt, napríklad národná koordinátorka osláv 30.výročia Erasmus+.